Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Aktuality

 
 
 
 
 
 
 

Vážení štatutárni zástupcovia SRZ, vážení členovia SRZ, vážení zamestnanci SRZ,

 

dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o podporu pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom nižšie uvedeného linku:

 

http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-pripomienky-srz-k-navrhu-zakona-o-rybarstve/

 

Nakoľko podpora cez SLOV-LEX sa ukázala byť trochu zložitejšia ako sme očakávali, dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu podporu vyplneným údajov (bez potreby registrácie a vyhľadávania samotných pripomienok) a odoslaním Vašej podpory.

 

Zároveň Vás prosíme o zdieľanie tohto odkazu, či už na svojich webových stránkach alebo FB a preposlanie tohto odkazu čo najväčšiemu počtu ľudí.

 

S pozdravom

 

Mgr. Barbora Roobová

Organizačno-právny referent

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina

041/507 36 25

0948 151 657

 
 

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch od 13. októbra do 15. októbra 2017 sa v Prahe konalo zasadnutie European Anglers Federation (EAF – Európskej rybárskej federácie), najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, na ktorom podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanom návrhu zákona o rybárstve.

 

Na základe obsiahlej diskusie zástupcov jednotlivých členských štátov EAF (Francúzska, Belgicka, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska a pôvodne aj Rakúska, ktoré sa zatiaľ členstva vzdalo) bolo prijaté spoločné vyhlásenie, ktoré bolo zaslané predsedovi vlády SR, Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc., v nasledovnom znení:

 

„Vážený pán predseda vlády,

 

EAF (Európska rybárska federácia) sa vo svojej činnosti zaoberá okrem iného i legislatívnymi úpravami výkonu rybárskeho práva vo svojich členských krajinách.

 

Na zasadnutí svojho najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, konanom v Prahe dňa 14.10.2017, podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanie novej kodifikácii výkonu rybárskeho práva v Slovenskej republike.

 

   Obsiahlu diskusiu vyvolalo oznámenie, že jedna z navrhovaných úprav smeruje k diskontinuite výkonu rybárskeho práva s možnosťou zveriť jeho výkon na revíroch SRZ niektorým verejnoprávnym subjektom. Súčasný Zákon o rybárstve, ako aj Stanovy SRZ kladú rovnaký dôraz na ochranu prírody, životné prostredie a k tomu smerujúcej výchove mládeže. SRZ je vnímaný ako rešpektovaný predstaviteľ športového rybárstva na Slovensku, ktorý všetky vyššie spomenuté úlohy plní. EAF vždy považovala SRZ za nanajvýš kompetentného predstaviteľa, ktorý zaisťoval požiadavky ochrany životného prostredia aj možnosť využitia rybárskych revírov pre svoju veľmi početnú členskú základňu. Preto nie je predstaviteľom členských krajín EAF zrozumiteľný legislatívny návrh, ktorý by mohol smerovať k obmedzeniu tejto činnosti v SRZ. Rada prezidentov EAF bola oboznámená s argumentáciou, ktorú v pripomienkovom konaní uplatnilo vedenie SRZ a plne sa s ním stotožňuje.

 

Vážený pán predseda vlády,

dovoľujeme si Vás naliehavo požiadať, aby ste argumentáciu uplatnenú SRZ vnímal a zaujal stanovisko, ktoré bude tento názor rešpektovať.“

 

                                                                                                               PhDr. Otakar Brož

                                                                                                                   prezident EAF

 

Praha, 14.10.2017

 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky informácie, ohľadom problematiky vo veci návrhu zákona o rybárstve, ktoré zverejňujeme na webovej stránke Rady SRZ alebo Vám zasielame elektronickou formou, zdieľali na svojich webových a facebookovských stránkach, aby sa tak dostali do povedomia čo najširšej rybárskej aj nerybárskej verejnosti.

 

V rámci webovej stránky Rady SRZ vznikla v rámci sekcie „Aktuality a oznamy“ nová podsekcia „Problematika vo veci návrhu zákona o rybárstve“ (http://www.srzrada.sk/category/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/), do ktorej sa dostaneme aj prostredníctvom samotného bannera umiestneného v pravej časti webovej stránky.

 

S pozdravom

 

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sekretariát

A.Kmeťa 20

010 55  Žilina

Tel.: 041/507 36 11

e-mail: sekretariat@srzrada.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZOR NOVÉ OZNAČENIE 
 
 
 
 
UPOZORNENIE

 

Na základe vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z. § 10 ods. 1 písm. f) a na základe ministerstvom povolenej výnimky, je lov a privlastňovanie si kapra rybničného a zároveň  ostatných druhov rýb (ktoré v tomto čase nie sú v individuálnej ochrane) v  kaprových vodách povolený od 15. mája.

 

Poznámka: Platnosť uvedenej výnimky bola predĺžená do roku 2020. 

         V MOSRZ                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

TOPlist