Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Čistota vôd

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Dolný Kubín, Obrancov Mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín

                                                                                                      

Dolný Kubín, 18. 12. 2014

                                                                                            Okresný úrad

                                                                                            Odbor starostlivosti o ŽP

                                                                                            M. R. Štefánika 1

                                                                                            010 40 Žilina

                                                      

 

Vec: Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin, OFZ a.s.,  Istebné – 

          stanovisko k zámeru.

 

     Výbor MO SRZ Dolný Kubín sa na svojom zasadnutí konanom dňa 17.12.2014 zaoberal zámerom „Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin, OFZ a.s.,  Istebné“ a zasiela Vám k nemu toto stanovisko.

     Stará environmentálna záťaž – halda trosky OFZ, a.s. Istebné, bezprostredne susedí s rybárskym revírom Štrkovisko Párnica, ktorého užívateľom je naša organizácia. Okrem výkonu rybárskeho práva sa naši členovia podieľajú na úprave brehov, prístupových ciest a blízkeho okolia jazier. Všetky aktivity okolo haldy sme v minulosti pozorne sledovali s nádejou, že sa s ňou niečo urobí v tom zmysle, že bude predstavovať menšiu hrozbu pre životné prostredie.

     Preto sme privítali zámer na sanáciu haldy, ale iba do tej chvíle, kým sme si ho pozorne neprečítali. Podľa nášho názoru zámer nepredstavuje také riešenie, ktoré by malo zlepšiť stav životného prostredia, naopak, domnievame sa, že dôjde k jeho výraznému zhoršeniu. Vychádzame z toho, že podľa výsledkov monitoringu povrchových a podzemných vôd uvedených v zámere nepredstavuje v súčasnosti halda významný zdroj znečistenia. To sa ale zmení, ak sa halda otvorí a materiál na nej uložený sa po odseparovaní využiteľných zložiek vráti v značne homogenizovanom (rozdrvenom) stave na pôvodne úložisko nezabezpečené pred únikom výluhov do podzemných a povrchových vôd. O žiadnej izolácii dna ani povrchu skládky sa zámer nezmieňuje.

     Predmetná lokalita nie je len rybárskym revírom, ktorý pravidelne zarybňujeme určenými druhmi rýb je aj významným miestom výskytu iných druhov živočíchov, hlavne tých, ktorých život je spojený s vodou. Okrem výskytu aj vzácnejších druhov vodných vtákov, sme v posledných rokoch na jazerách objavili aj stopy prítomnosti bobra európskeho, čo môžeme  považovať za prejav toho, že by tu mohli byť pre jeho život dobré podmienky. To všetko by sa mohlo v budúcnosti zmeniť, ak by sa zámer v tejto podobe zrealizoval.

 

     Naše stanovisko je: – zásadne nesúhlasíme s realizáciou predmetného zámeru v tej podobe ako bol predložený predkladateľom.

    

                                   

         S pozdravom,

                                                                                                  RNDr. Marián Sabo

                                                                                                   predseda MO SRZ

                                                                                                

TOPlist