Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

VČS 2010

 

2010
 
20.03.2010
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA MO SRZ
Výsledky volieb výboru MO SRZ a kontrolnej komisie
 
 
  • Vydaných 331 hlasovacích lístkov
  • Odovzdaných 233 hlasovacích lístkov
  • voľba výboru - platných 225 hlasovacích lístkov a neplatných 8 hlasovacích lístkov
  • kontrolna komisia - platných 228 hlasovacích lístkov a neplatných 5 hlasovacích lístkov
     
  Kandidáti do výboru MO SRZ    
            Kandidát   /   počet hlasov                              
Mazalán Ján
186
Gregáň Miroslav - starší
182
RNDr. Sabo Marián
173
Ďurkovič Dušan
163
RNDr. Bencúr Ján
151
Ing. Kosmeľ Miroslav
128
Ing. Bjel Peter
120
Bc. Macík Jozef
107
Mgr. Púčik Jozef
104
Ing. Kazimír Juraj
98
Hubinák Martin
94
Ďaďo Štefan
93
Ing. Jurčo Ján
68
Smoleň Jozef
 67
  -počet kandidátov 14
  -volených 9
 
 
  Kandidáti do kontrolnej komisie
                                  Kandidát   /   počet hlasov                              
Mesároš Peter
188
Kľačko Viliam
169
Mgr. Vajdulák Leonard
150
Vajdulák Pavol
92
  -počet kandidátov 4
  -volených 3
 
 
Poznámka:  Rozdelenie jednotlivých funkcií vo výbore a kontrolnej komisii sa uskutoční na  prvom zasadaní  29.marca 2010 .
 
 
 
 
 
 
Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Dolný Kubín
Uznesenie z ČS MO SRZ Dolný Kubín konanej dňa 20.3.2010
 
 
 
Členská schôdza:
 
 
  1. Schvaľuje:
 
 
správu o činnosti MO za rok 2009
 
správu o finančnom hospodárení za rok 2009
 
správu kontrolnej komisie za rok 2009
 
návrh rozpočtu na rok 2010
 
plán hlavných úloh na rok 2010
 
brigádnickú povinnosť členov MO vo výške 10 hod. V prípade neodpracovania brigády prispieť na zarybnenie sumou 2 € za každú neodpracovanú hodinu
 
bezplatné vydanie jedného miestneho povolenia na rybolov pre členov MO, ktorí dovŕšili vek 70 rokov a sú členmi SRZ minimálne 20 rokov.
 
- novozvolených členov výboru : Ján Bencúr, Peter Bjel, Dušan Ďurkovič, Miroslav Gregáň, Miroslav Kosmel, Jozef Macík, Ján Mazalán, Jozef Púčik, Marián Sabo
 
- novozvolených členov KK: Kľačko Viliam, Peter Mesároš, Leonard Vajdulák
 
- zvolených delegátov na Snem SRZ: predseda a hospodár výboru
 
  • náhradníka delegátov na Snem SRZ: tajomník výboru
 
- CZP na kaprové vody ako prvú cenu do tomboly od r. 2011
 
- vyčlenenie jednej vodnej plochy na Štrkovisku v Párnici na intenzívne zarybnenie
amurom
 
  1. Ukladá:
 
- výboru MO prejednať diskusné príspevky a návrhy členov z ČS a písomne odpovedať
na tie, na ktoré nebolo odpovedané na schôdzi
 
- na prvom zasadnutí výboru zvoliť hlasovaním predsedu a následne celý výbor a
komisie, to isté platí pre KK
 
vykupovať podľa možností pozemky okolo revírov
 
rozpracovať plán hlavných úloh do plánu jednotlivých odborov a pravidelne vykonávať kontrolu ich plnenia
 
podľa potreby vydávať spravodaj pre členov, pravidelne obnovovať vývesné skrinky a web stránku organizácie
 
  • venovať zvýšenú pozornosť ochrane revírov prostredníctvom RS
 
- prepracovať informáciu o zarybnení v minulom roku a zverejniť ju na web stránke a
nástenkách
 
- zverejniť uznesenie z VČS na web stránke organizácie
 
- požiadať Radu SRZ o rozdelenie revíru Orava 1 na úsek lipňový a kaprový – od ústia
do Váhu po Žaškovský most (platnosť od nového revírovania)
 
 
V Dolnom Kubíne 20.3.2010výbor MO SRZ
 
 
 
 
Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Dolný Kubín
 
Plán hlavných úloh MO SRZ Dolný Kubín na rok 2010
 
 
 
 
 
MO SRZ Dolný Kubín bude v roku 2010 prostredníctvom výboru a svojich členov zabezpečovať plnenie týchto úloh:
 
 
 
Na úsekuvnútrozväzovej činnosti:
 
naďalej zachovávať jednotu SRZ
vytvárať podmienky na zvýšenie náročnosti na vedomosti novoprijímaných členov v oblasti rybárstva a platnej legislatívy
do otvorenia sezóny na kaprových a lipňových vodách vykonať školenie, skúšky a prijatie nových členov
dbať o to, aby sa všetky komisie a odbory aktívne zapájali do činnosti MO
brigádnickú činnosť zabezpečovať podľa plánu brigád, prípadne podľa okamžitej potreby MO pri výskyte nepredvídaných okolností
 
Na úseku hospodárskej činnosti:
 
zabezpečiť zarybnenie revírov podľa schváleného zarybňovacieho plánu, resp. podľa krízového plánu schváleného MŽP
dozerať na prevádzku rybničného hospodárstva vo Vyšnom Kubíne a usmerňovať prípadné opravy vykonávané nájomcom
v spolupráci s políciou vykonávať prostredníctvom RS denné a nočné, plánované aj námatkové kontroly zamerané na dodržiavanie platnej legislatívy
 
Na úseku ekonomickom:
 
rozpočtové prostriedky čerpať maximálne účelne a hospodárne
finančnú agendu viesť v súlade s platnou legislatívou
 
 
 
 
Na úseku čistoty vôd:
 
priebežne sledovať stav revírov, nahlasovať zistené nedovolené zásahy (skládky odpadov, znečistenie vody, ťažbu štrku, výrub stromov a pod.), pri tejto činnosti úzko spolupracovať s orgánmi polície, štátnej správy a samosprávy
častňovať sa vodoprávnych konaní a tvrdo vystupovať proti negatívnym zásahom do obhospodarovaných revírov, týka sa to hlavne výstavby MVE, ťažby štrkov, odberov vody a pod.
 
 
Na úseku práce s mládežou:
 
neustále skvalitňovať podmienky pre výchovu a vzdelávanie mladých rybárov v rybárskych krúžkoch
  • zorganizovať preteky v LRU pre deti v rybárskych krúžkoch
  • zúčastniť sa pretekov v love sumčeka amerického
 
Na úseku športovej činnosti:
 
podporovať účasť na rybárskych pretekochv LRU mucha a plávaná
–  organizačne zabezpečiť preteky poriadané našou organizáciou, s dôrazom na organizáciu XXII. ročníka Oravskej mušky
 
Na úseku kultúry a informácií:
 
vydávať podľa potreby spravodaj pre členov
pravidelne informovať členov aj prostredníctvom vývesných tabúľ, miestnych oznamovacích prostriedkov a webovej stránky
 
 
 
 
V Dolnom Kubíne 20.3.2010
 
 
       
 
    
   

     

TOPlist