Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

VČS 2011

2011

12. marca 2011

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA MO SRZ

  

 

 

 

S L O V E N S K Ý R Y B Á R S K Y Z V A Z  MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

 

Z Á P I S N I C A

z členskej schôdze MO SRZ Dolný Kubín konanej dňa 12.3.2011

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny uloženej pri origináli zápisnice

 

Hostia:            Migra Vladimír ( za MO SRZ Námestovo ),

Tavel Juraj, Kabáč Miloš ( za MO SRZ Trstená ).

 

Program:

     1 ) otvorenie

 1. voľba pracovného predsedníctva a komisií - mandátovej,

volebnej a návrhovej komisie

 1. správa o činnosti MO za uplynulé obdobie

 2. správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2011

 3. správa kontrolnej komisie

 4. plán hlavných úloh na rok 2011

 5. správa mandátovej komisie

 6. doplňujúce voľby

 7. odovzdanie vyznamenaní

 8. diskusia

 9. schválenie rozpočtu a uzneseniae

 10. tombola

 11. ukončenie

 

Priebeh zasadnutia:

 

Bod 1. Zasadnutie ČS otvoril z poverenia výboru podpredseda MO SRZ p. Mazalán Ján, ktorý privítal prítomných členov MO a hostí.

Bod 2. Do pracovného predsedníctva boli zvolení : p. Mazalán Ján, Sabo Marián, Kosmel Miroslav, Vajdulák Pavol, Kabáč Miloš, Migra Vladimír, Gregáň Miroslav st..

Do návrhovej komisie boli zvolení : p. Púčik Jozef, Šumský Anton, Vrábeľ Ľubomír.

Do mandátovej komisie boli zvolení : p. Ďurkovič Dušan, Mesároš Peter, Biňas Igor, Gregáň Miroslav ml., Kľačko Viliam, Kvietok Pavol.

Bod 3. Správu o činnosti organizácie predniesol predseda MO RNDr. Sabo Marián.

Bod 4. Správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2006 predniesol ekonóm MO Ing. Bjel Peter

Bod 5. Správu kontrolnej komisie predniesol predseda KK p. Vajdulák Leonard.

Bod 6. Plán hlavných úloh na rok 2006 predložil RNDr. Sabo Marián.

Bod 7. Správu mandátovej komisie predložil predseda mandátovej komisie p. Ďurkovič Dušan.

- počet členov 593

- prítomných 300 členov ( 50,59 % )

- ospravedlnených 35 členov

ČS je uznášania schopná.

Bod 8. V doplňujúcich voľbách bol za člena výboru zvolený p. Ďaďo Štefan, ktorý bude vo výbore zastávať funkciu vedúceho odboru čistoty vôd po p. Bencúrovi Jánovi, ktorý z výboru odišiel z dôvodu pracovného zaneprázdnenia.

Pri voľbe bola za -optická väčšina, proti- nik a zdržali sa hlasovania – 2 členovia.

Bod 9. Odovzdanie čestných vyznamenaní a odznakov :

Bronzový Odznak a diplom : p. Svorenčík Štefan, p. Šimek Dušan, p. Dubovec Jaroslav.

Bod 10. V diskusii vystúpili členovia a hostia :

p. Púčik J.: - vyzval členov aby prejavili svoj postoj k organizovaniu „Májových pretekov“ ( chyť a pusť s hodnotnými cenami, alebo po starom s privlastnením si úlovku), či chcú obnovenie preteku „ Kapor NONSTOP “,

- informoval o spôsobe usporiadania tohoročného feedrového preteku,

- informoval o športovom kalendári MO SRZ pre rok 2011,

p. Gregáň M.: - informoval o brigádach na kaprových revíroch 2620, 4170 zameraných na vyzbieranie odpadkov, pričom konštatoval, že bolo vyzbieraných 91 vriec odpadu a náklady na odvoz a likvidáciu boli 222.5 Eur za čo by bolo možné zakúpiť 450-500 ks násady K1,

- dementoval správu, že výbor chce odpredať RH vo Vyšnom Kubíne, ale zároveň poukázal na povinnosť výboru zaoberať sa hospodárením s majetkom organizácie a zvažovať ako s ním ďalej nakladať, upozornil, že k predaju je potrebná 2/3 väčšina prítomných členov ČS a súhlas RADY SRZ,

- vysvetlil dôvody prečo je nevyhnutné zarybňovať Oravu 1 násadou PD napriek tomu, že sa jedná o nepôvodný druh a revír je v IV. stupni ochrany ( výnimka ministerstva ŽP ), treba zabezpečiť zákonom stanovené minimálne zarybnenie a pri klesajúcom záujme o lipňové povolenia je to značný problém,

- informoval o spôsobe zarybňovania Zázrivky ( PD spodok toku, Li stred, malý PP vlásočnice ), konštatoval zvýšenie cien násad za posledných 5 rokov o 50%, ale vďaka členom, ktorý neodpracovali brigády bolo možné paradoxne zarybniť nad plán,

- poukázal na alarmujúci pokles úlovkov podustvy, mreny, PP, Li a nepatrný nárast úlovkov jalca,

- informoval o zámere aplikovať liečivo Rupín do revíru 2620 a s toho dôvodu budú Celooravské preteky na r. 4170,

p. Chodák J. : - navrhol zdvihnúť cenu neodpracovanej brig. hodiny na 5 Eur, navrhol vyhlásiť súťaž o I.,II. a III. miesto za najlepšieho brigádnika v roku a odmeniť ich zľavnenou povolenkou na rybolov, navrhol vyčleniť jazero č.1 s režimom ChaP z dôvodu zarybnenia amurom, navrhol zakázať prenos odpracovaných hodín nad rámec povinnosti na druhého člena,

p. Žáček J. : - reagoval na príspevok p. Chodáka a vyjadril svoj nesúhlas,

p. Dubovec J. : - má názor, že je treba prinútiť členov odpracovať brigádnickú povinnosť,

p. Zelina O. : - stotožnil sa z návrhom zakázať prenášať odpracované brigády nad rámec povinnosti z člena na člena ( odôvodnenie potreby brigád ),

p .Kriváň T. : - navrhol zrušiť poplatky za neodpracované hodiny,

p. Flajs J. : - navrhol odstrániť náletové pobrežné porasty z ramien v Párnici, ako dôvod uviedol, že väčšina porastu vznikla v dôsledku používania drevených rázsošiek pri love rýb a je to porast v ktorom sa drží nečistota,

p. Daňko J. : - je proti navyšovaniu ceny za neodpracovanú brig. hodinu ( dôvod uviedol 25-30 km vzdialenosť pre odpracovanie brigád ),

p. Zelina O. : - poukázal na súvislosť, že ak máme na alkohol pri vode prečo by sme nemali mať 5 Eur za neodpracovanú brigádu,

p. Kabáč M. : - pozdravil prítomných od členskej základne Trstená, informoval o zarybnení a úlovkoch na obhosp. vodách, vyzdvihol športové výsledky členov a družstiev v súťažiach v roku 2010,

- informoval prítomných členov o funkciách, ktoré zastáva ( predseda MO SRZ Trstená, člen Rady SRZ, garant pre zarybnenie Oravskej priehrady, práca v DK pri Rade SRZ ),

- informoval o boji MO SRZ Trstená s MVE na Studenom potoku, Oravici a  o problémoch organizácie s plašením a odstrelom kormorána veľkého ( CHKO Horná Orava a Inšpekcia ŽP ),

p. Prílepok R. : - navrhol vyčleniť novo odkúpené jazero v Párnici ako revír z režimom CHaP,

p. Mazalán J. : - stotožnil sa s návrhom p. Prílepka, pričom poukázal na vývoj rybárskych techník za posledné obdobie ( muškárstvo, kaprárčina, feeder .. ) a trend revírov CHaP v zahraničí,

p. Sabo M. : - poukázal na nevhodnosť lokality ( malá plocha, plytké jazerá ) pre prezimovanie a udržanie veľkej ryby, možnosti zriadenia nových štandov,

- informoval o súčasnom dezolátnom stave jednotlivých odchovných rybníkov vo V. Kubíne ( nespôsobilé na prevádzku ) a o odhadovaných nákladoch vyčíslených projektantom Ing. Vajzerom ( 4 650 Eur na jeden rybník ), informoval o možnosti vziať pôžičku od Rady SRZ – 10 000 Eur na 3 roky, očakáva návrh ČS ako ďalej pokračovať pri rekonštrukcii RH a o prenajatí RH p. Dyrcovi do konca roku 2011,

p. Michalica R. : - poukázal na nutnosť vypracovania efektívnosti RH v porovnaní s investičnými nákladmi a predpokladanou dobou návratnosti ( nevyhnutné údaje pre rozhodovanie ),

p. Migra V. : - pozdravil prítomných od členov MO SRZ Námestovo, oboznámil v krátkosti o problémoch a cieľoch MO SRZ Námestovo, o zarybnení a dosiahnutých úlovkoch aj v rámci dvojdohody, informoval o stúpajúcej členskej základne, ale aj o nízkej účasti členov na ČS ( 30%), o športových výsledkoch za uplynulú sezónu a o prebytkovom rozpočte organizácie ( +7 000 Eur ),

p. Mazalán J. : - informoval o avizovanom pohybe hladiny VN Orava, ale vylúčil s tým súvisiace obmedzenia,

p .Kriváň T. : - požiadal predsedov prítomných organizácií aby sa vyjadrili k možnej obnove trojdohody,

p. Kabáč M. : - potvrdil, že zo strany výboru a ČS MO SRZ Trstená nie je ochota obnoviť trojdohodu,

p.Balco V. : - navrhol schváliť možnosť odpracovať brigádnickú povinnosť aj na individuálnych brigádach po predchádzajúcom udobrení príslušným hospodárom revíru,

p. Bencúr J. : - navrhol vypracovať štúdiu efektívnosti RH vo V. Kubíne, zvážiť možnosť prevádzkovať rybníky vo vlastnej réžii, využiť liaheň na produkciu násad, poukázal na nevhodnosť doby zbavovať sa majetku,

- navrhol vyčleniť samostatný revír CHaP v Párnici,

p. Kyseľ J. : - odôvodnil nevhodnosť jazier v Párnici na vyčlenenie revíru CHaP,

p. Hrivnáč M. : - vychádzajúc s poznania revírov CHaP v ČR a v zahraničí vylúčil možnosť zriadenia revíru CHaP v Párnici, poukázal na skutočnosť že funkčné revíry  zahraničí majú 2-3 x väčšiu rozlohu ako obidva revíry,

p. Zetka. : - poukázal na možné škody v súvislosti s plánovaným prehĺbením novo odkúpeného jazera,

p. Púčik J . : - vyjadril sa k problematike RH vo V. Kubíne, poukázal na nedostatok finančných prostriedkov organizácie na ich rekonštrukciu, ako aj na nevyrovnaný rozpočet organizácie,

p. Zetka R. : - opýtal sa na výsledky hospodárenia v odchovných rybníkoch v Trstenej – dostal odpoveď, že sú prevádzkované Radou SRZ,

p. Michalica A. : - navrhol spoločné obhospodarovanie odchovných rybníkov vo V. Kubíne ( Trstená, Námestovo, D. Kubín ),

p. Balco. : - nesúhlasí s predajom RH – dobrý gazda nepredáva svoj majetok,

p .Mazalán J. : - zhrnul históriu prevádzkovania RH vo V. Kubíne od vlastného obhospodarovania po prenájmy p. Vinarčíkovi, Dyrcovi, vyhodnotil odpracované brigádnické hodiny na RH ako vyhodené peniaze organizácie z pohľadu v akom stave sa dnes nachádzajú, poukázal na nezáujem zo strany rybárskych hospodárov o ich prevádzkovanie,

p. Krcho I. : - navrhol vzhľadom na ich umiestnenie pri ceste vybudovať miesto nich motorest,

p. Šumský A. : - navrhol zvýšiť cenu za neodpracovanú brigádnickú hodinu z 2 Eur na 4 Eurá,

- navrhol zvýšenie lovnej miery PP na 30 cm, Li na 35 cm z dôvodu umožnenia prirodzenej reprodukcie týchto rýb,

p. Zelina O. : - poukázal na súvislosť klesajúcich úlovkov so zlými podmienkami na rozmnožovanie rýb,

p .Gregáň M. : - reagoval na niektoré príspevky členov súvisiace s možnosťou organizovania individuálnych brigád,

- informoval prítomných o problémoch organizácie spojených s plašením kormorána veľkého spôsobom naťahovania šnúr cez rieku Orava, o dohode MO SRZ s CHKO Horná Orava pri postupe a schvaľovaní takéhoto spôsobu plašeni, ale aj o hroziacej sankcii zo strany Inšpekcie ŽP,

Bod 11. Za návrhy do uznesenia, ktoré vzišli z diskusie dal hlasovať predseda návrhovej komisie v nasledovnom poradí :

 1. neodpracované brigády zvýšiť a) na 5 Eur za 9, neprešiel,

b) na 4 Eur za 52, proti 82 neprešiel

c) zrušenie za 1, neprešiel

 1. organizovanie „ Májového kapra “spôsobom CHaP a o vecné ceny.

za 65, proti 39, z držalo sa 35, prešiel

 1. vyhodnotiť prvých troch najaktívnejších brigádnikov a odmeniť ich zľavnenými miestnymi povoleniami na rybolov.

za 84, proti 10, zdržalo sa 36, prešiel

 1. vyhlásenie revíru CHaP a) strieborné jazero r. 4170

za 1, proti optická väčšina, zdržal sa 1 neprešiel

b) odkúpené jazero 2620

za 27, proti optická väčšina neprešiel

 1. zákaz prenášania odpracovaných brigádnických nad rámec povinnosti z člena na člena.

za 14, proti optická väčšina neprešiel

 1. spracovať štúdiu efektívnosti RH vo Vyšnom Kubíne a návratnosti vynaloženej investície – za optická väčšina prešiel

 2. zvýšenie lovnej miery a) PP na 30 cm

za 57, proti 77, zdržalo sa 8, neprešiel

b) Li na 35 cm

za 29, proti optická väčšina, zdržalo sa 16, neprešiel

8. kapor „NONSTOP “ s losovaním stanovíšť

za optická väčšina,

 

Správu návrhovej komisie – návrh uznesenia členskej schôdze predniesol predseda NK p. Púčik Jozef.

Hlasovanie o návrhu rozpočtu a návrhu uznesenia bolo riadené p. Mazalánom Jánom.

Za hlasovali všetci prítomní podľa prezenčnej listiny.

Proti nehlasoval nikto, hlasovania sa nezdržal nikto.

Bod 12. Vylosovanie cien tomboly.

 

Bod 13. Predsedajúci poďakoval prítomným členom a hosťom za účasť a iniciatívne vystupovanie v diskusii a zasadnutie členskej schôdze MO SRZ ukončil.

 

V Dolnom Kubíne dňa : 12.marca 2011

 

 

 

Ing. Kosmeľ Miroslav RNDr. Sabo Marián

tajomník MO SRZ predseda MO SRZ

 

 

 

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Dolný Kubín

Uznesenie z ČS MO SRZ Dolný Kubín konanej dňa 12.3.2011

 

 

 

Členská schôdza:

 

 

Schvaľuje:   správu o činnosti MO za rok 2010

správu o finančnom hospodárení za rok 2010

správu kontrolnej komisie za rok 2010

návrh rozpočtu na rok 2011

plán hlavných úloh na rok 2011

brigádnickú povinnosť členov MO vo výške 10 hod. V prípade neodpracovania brigády prispieť na zarybnenie sumou 2 € za každú neodpracovanú hodinu

bezplatné vydanie jedného miestneho povolenia na rybolov pre členov MO, ktorí dovŕšili vek 70 rokov a sú členmi SRZ minimálne 20 rokov.

- novozvoleného člena výboru – Š. Ďaďu

 

2. Ruší:

 

- uznesenie z ČS konanej dňa 20.3.2010 týkajúce sa podania žiadosti na Radu SRZ o rozdelenie revíru Orava 1 na úsek lipňový a kaprový – od ústia do Váhu po Žaškovský most (platnosť od nového revírovania)

 

 

3. Ukladá:

 

- výboru MO prejednať diskusné príspevky a návrhy členov z ČS a písomne odpovedať

na tie, na ktoré nebolo odpovedané na schôdzi

      – vykupovať podľa možností pozemky okolo revírov

      – rozpracovať plán hlavných úloh do plánu jednotlivých odborov a pravidelne vykonávať kontrolu ich plnenia

      – podľa potreby vydávať spravodaj pre členov, pravidelne obnovovať vývesné skrinky a web stránku organizácie

 

 • venovať zvýšenú pozornosť ochrane revírov prostredníctvom RS

 

- dať spracovať štúdiu o návratnosti investícií rekonštrukcie rybníkov vo Vyšnom Kubíne

- zorganizovať preteky Májový kapor spôsobom „chyť a pusť“ s losovaním miest a cenami

- zorganizovať preteky Kapor nonstop

- vyhlásiť súťaž o najlepšieho brigádnika, prvých troch odmeniť zľavami pri nákupe povolení

 

 

V Dolnom Kubíne 12.3.2011 výbor MO SRZ

TOPlist